VEDTEKTER FOR MIDTNORSK FLY- OG LUFTSPORTSENTER AS

§1

Selskapets navn er Midtnorsk Fly- og Luftsportsenter AS. Selskapet er et aksjeselskap og skal ikke registreres i Verdipapirsentralen.

§2

Selskapet forretningskontor er i Oppdal kommune.

§3

Selskapets formål er å planlegge, utbygge og forestå drift av flyplass med tilhørende aktiviteter innenfor luftsport og flyging i Oppdal.

Eventuelt overskudd av driften skal benyttes til å fremme selskapets formål.

Utdeling av utbytte til aksjonærene krever samtykke av Kulturdepartementet.

§4

Selskapets aksjekapital er kr 190.000,00, fordelt på 190 aksjer pålydende kr 1.000,00.

Oppdal kommune og klubber tilsluttet Norges Idrettsforbund via Norges Luftsportsforbund skal til enhver tid samlet eie minst 51% av selskapets aksjer.

Overdragelse av aksjer skal godkjennes av styret.

§5

Selskapets styre skal ha fra 5 til 7 styremedlemmer etter generalforsamlingens nærmere beslutning.

Følgende parter skal være representert med minst ett styremedlem:

Våningshuset AS

60 aksjer

 

 

NTNU Fallskjermklubb

66 aksjer

 

 

NTH Flyklubb

33 aksjer

 

 

Oppdal kommune

20 aksjer

 

 

Oppdal Mikroflyklubb

11 aksjer

 

 

 

 

§6

Selskapets firma tegnes av to styremedlemmer i fellesskap.

§7

Den ordinære generalforsamling skal behandle:

§8

Endring i selskapets vedtekter skal sendes til Kulturdepartementet for orientering.

§9

I tilfelle oppløsning av selskapet bestemmer aksjonærene hvordan selskapets nettoformue skal anvendes.

Vedtak om overdragelse av selskapsformuen som helhet, oppløsning av selskapet, og anvendelse av nettoformuen ved oppløsning skal godkjennes av Kulturdepartementet.

§10

For øvrig henvises til enhver tid gjeldende aksjelovgivning.